Radi by ste bývali vo vlastnom dome
Môj profil Klientske prostredie

Pravidlá používania webových stránok

Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetových stránok www.ekonomicke-stavby.sk (ďalej len „internetové stránky“), je spoločnosť Ekonomické stavby s.r.o., so sídlom Pohranická ulica 391, PSČ 951 01 Štitáre, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel SRO, vložka 12894/N, IČO : 365 444 93, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Zb., autorský zákon, v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto stránkam.

1.2. Prevádzkovateľovi prináležia všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok, vrátane textov a ich designu, technických náčrtov a pôdorysov domov, grafických vyobrazení domov, akýchkoľvek grafických prvkov na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto internetových stránkach.

1.3. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a všetkých osôb, ktoré navštívili internetové stránky (ďalej len užívatelia) pri používaní internetových stránok sa riadia týmito Pravidlami používania webových stránok (ďalej len Pravidlá). Užívateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok prístupných na týchto internetových stránkach a akýmkoľvek spôsobom užíva akúkoľvek informáciu tu umiestnenú.

1.4. Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na týchto webových stránkach, s výnimkou týchto Pravidiel, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak ( napr. žiadosť o zaslanie tlačeného katalógu, alebo žiadosť o telefonický hovor).

Článok 2 – Spôsob používania

2.1. Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní stránok www.ekonomicke-stavby.sk bude riadiť predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito podmienkami a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov.

2.2. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude predovšetkým:

  • zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty, alebo obsahu internetových stránok, alebo ich inak zneužívať,
  • zasahovať do používania týchto stránok zo strany iných užívateľov,
  • zasielať na tieto stránky správy obsahujúce vírusy, alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity odosielateľa, či pokúšať sa preniknúť menom užívateľa,
  • pokúšať sa získať prístup k tým častiam stránok, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti,
  • šíriť na týchto internetových stránkach správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky.

Článok 3 – Obmedzenia zodpovednosti prevádzkovateľa

3.1. Obsah týchto internetových stránok má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach.

3.2. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia realizovať zmeny informácií na týchto stránkach.

3.3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním týchto internetových stránok.

3.4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah www stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom týchto internetových stránok ani nie je zodpovedný za obsah stránok, ktoré odkazujú na internetové stránky www.ekonomicke-stavby.sk.

Článok 4 – Prístup na stránky

4.1. Obsah internetových stránok je verejne prístupný, ich používanie je bezplatné.

Článok 5 – Ochrana osobných údajov

5.1. Niektoré služby poskytované prevádzkovateľom na týchto internetových stránkach ( napr. vygenerovanie žiadosti o zaslanie tlačeného katalógu ES, elektronického bulletinu, alebo objednávka telefonického hovoru) môžu byť úplne, alebo čiastočne podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zák. č. 122/2013 Zb. zákonov o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Užívateľ vyplnením e-mailovej adresy pre zasielanie elektronických bulletinov dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov, v rozsahu e-mailová adresa, spoločnosti Ekonomické stavby, s.r.o. počas doby platnosti tejto služby alebo do odvolania. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov a i. v zmysle § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z.

5.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje so zaslanými osobnými údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a spracúvať ich iba v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu, pre ktoré sú tieto údaje získavané a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme subjektu týchto údajov.

Článok 6 – Záverečné ustanovenia

6.1. Užívateľ vyššie uvedené informácie berie na vedomie a súhlasí s nimi.

6.2. Tieto podmienky je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek zmeniť.

6.3. Podmienky užívania stránok sú účinné dňom 1.1.2014.

Ekonomické stavby s.r.o., Pohranická ulica 391, 951 01 Štitáre, telefón: 037 655 99 11, fax: 037 655 99 11, mobil: 903 571 471, info@ekonomicke-stavby.sk

Doplňujúce informácie | Pravidlá používania webových stránok | Zásady používania súborov cookies | Zásady ochrany osobných údajov